Regulamin


Regulamin określa zasady korzystania z geolokalizacyjnej wyszukiwarki
www.elektrograt.pl


Definicje

Wyszukiwarka geolokalizacyjne www.elektrograt.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci internet, będąca własnością Fundacji Zielony Horyznt i dostępna pod adresem www.elektrograt.pl, której celem jest udostępnienie Użytkownikowi punktów zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii;

Punkt zbiórki –miejsce zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii, udokumentowane stosownymi decyzjami.

Wprowadzający punkt zbiórki – osoba, która w imieniu instytucji lub przedsiębiorstwa, wprowadza do wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl informacje o prowadzonym przez daną instytucję lub przedsiębiorstwo punkcie zbiórki;

Użytkownik - każda osoba, która korzysta z wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl.

I. Postanowienia wstępne

1. Wyszukiwarka geolokalizacyjna www.elektrograt.pl jest udostępniana użytkownikom przez Fundację Zielony Horyzont wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000356060, z funduszem założycielskim w wysokości PLN 2 000,00, REGON 142382595, NIP 5213565786 z siedzibą: ul. Stanisława Żaryna 7 lok. 135, 02-593 Warszawa.

2. Celem wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl jest umożliwienie Użytkownikowi znalezienia punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii na terenie Polski.

3. Korzystanie z wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl jest bezpłatne.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Zielony Horyzont z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Żaryna 7 m 135, która będzie gromadzić oraz przetwarzać zamieszczane przez Wprowadzających i Użytkowników wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl.
5. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Polski, Fundacja Zielony Horyzont będzie przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo oraz wyłącznie w oznaczonych celach.

II. Zasady dodawania nowych punktów zbiórki

1. Zamieszczając informacje o punktach zbiórki, Wprowadzający punkt zbiórki oświadcza, że instytucja lub przedsiębiorstwo, które reprezentuje, posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia takiego punktu zbiórki.
2. Przed dodaniem nowego punktu zbiórki, Wprowadzający punkt zbiórki jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu, zaakceptować jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. W celu dodania nowego punktu zbiórki, Wprowadzający punkt zbiórki musi wypełnić formularz rejestracyjny online oraz dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Wprowadzającego punkt zbiórki adres e-mail.
4. Po aktywacji konta, Wprowadzający punkt zbiórki musi zalogować się, aby dodać nowy punkt zbiórki.
5. Każdy Wprowadzający punkt zbiórki ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

III. Prawa i obowiązki użytkownika wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl

1. Korzystając w jakikolwiek sposób z wyszukiwarki, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

IV. Odpowiedzialnść właściciela wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl

1. Właściciel wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z wyszukiwarki,
b. za błędne informacje o punktach zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych i elektornicznych oraz zużytych baterii zamieszczone przez Wprowadzających taki punkt.
c. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika lub Wprowadzającego punkt zbiórki;
d. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl.

2. Właściciel wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl jest uprawniony do wprowadzania zmian w sposobie prezentacji wyników wyszukiwania i wpływania na kolejność pojawiania się odnośników do stron www w wynikach wyszukiwania, a także zmiany kryteriów i opcji wyszukiwania.

V. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl

Do korzystania z wyszukiwarki geolokalizacyjnej WWW.elektrograt.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wyszukiwarce geolokalizaycjnej www.elektrograt.pl.

2. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez właściciela wyszukiwarki.

3. Korzystanie z wyszukiwarki po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na wyszukiwarce geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z wyszukiwarki geolokalizacyjnej www.elektrograt.pl.

6. Wyszukiwarka geolokalizacyjna www.elektrograt.pl oraz materiały w niej zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.